Algemene Voorwaarden

- Door: -

Artikel 1. Toepasselijkheid1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij neacon Services BV goederen en of diensten van welke aard ook aan opdrachtgever levert, ook indien deze goederen en/ diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. 1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 1.3 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door neacon Services BV uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.Artikel 2. Offertes en/of aanbiedingen2.1 Alle offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk is bepaald dat zij onherroepelijk zijn en hebben, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald een geldigheidsduur van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van offerte en/of aanbieding.Artikel 3. Totstandkoming3.1 De overeenkomst komt uitsluitend tot stand door schriftelijke aanvaarding door neacon Services BV dan wel door uitvoering van de overeenkomst door neacon Services BV. 3.2 Indien neacon Services BV aan opdrachtgever een orderbevestiging toezendt, geldt de inhoud van de orderbevestiging als volledig en juist, tenzij opdrachtgever binnen een termijn van 5 werkdagen tegen de opdrachtbevestiging protesteert.Artikel 4. Prijs en betaling4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 4.2 Door neacon Services BV in catalogi, prijslijsten of anderszins kenbaar gemaakte prijzen binden neacon Services BV niet. Na totstandkoming van de overeenkomst is neacon Services BV gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen in geval van onder meer tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op vrachten, douanetarieven, goederen en/of grondstofprijzen, belastingen, lonen of sociale lasten, waardedaling van Euro en/of stijging van de vreemde valuta en al die overheidsmaatregelen welke prijsverhogend werken. 4.3 Indien voornoemde prijsverhogingen met betrekking tot een zaak in totaal meer dan 5% van de overeengekomen prijs exclusief btw bedraagt, zal opdrachtgever, gerechtigd zijn de overeenkomst te annuleren, mits hij zulks onverwijld na kennisneming schriftelijk aan neacon Services BV mededeelt. Opdrachtgever heeft in geval van annulering geen recht op schadevergoeding. 4.4 Eventuele prijsverlagingen die door de toeleveranciers van neacon Services BV worden doorgevoerd na totstandkoming van een overeenkomst tussen neacon Services BV en opdrachtgever zullen onder omstandigheden uitsluitend kunnen leiden tot verlaging van de overeengekomen prijzen indien en voor zover neacon Services BV in staat is voor de verlaagde prijzen in te kopen en niet uit voorraad levert, neacon Services BV zal nimmer tot prijsverlaging verplicht kunnen worden. 4.5 Alle facturen zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever binnen 15 dagen na factuurdatum betalen. Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook, behoudens voor zover bij gerechtelijk of arbitrale uitspraak is vastgesteld dat opdrachtgever een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft. 4.6 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, en nalatig blijft de vordering te voldoen, zal opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, meteen in verzuim zijn en kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, advocatenkosten daaronder begrepen, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag. 4.7 Indien de omstandigheden naar het oordeel van neacon Services BV daartoe aanleiding geven, kan neacon Services BV nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.Artikel 5. Vertrouwelijke informatie5.1 Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud6.1. neacon Services BV behoudt zich de eigendom voor van de nu en in de toekomst afgeleverde zaken totdat alle vorderingen op opdrachtgever, uit welke hoofde ook, volledig zullen zijn voldaan. Alle bij opdrachtgever aanwezige zaken, geleverd door neacon Services BV, worden mitsdien geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen. 6.2. Zolang de geleverde zaken niet volledig zijn betaald, blijft neacon Services BV onherroepelijk gerechtigd en gemachtigd om de door haar geleverde en nog steeds bij opdrachtgever aanwezige zaken, zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen. Alle kosten in verband met retournering zijn voor rekening van opdrachtgever. 6.3. Zolang neacon Services BV nog enige vordering op opdrachtgever heeft openstaan, is het opdrachtgever niet toegestaan om over de geleverde zaken te beschikken, dan wel ter zake rechtshandelingen aan te gaan, tenzij neacon Services BV daaraan voorafgaande haar schriftelijke toestemming heeft gegeven. 6.4. Indien de afgeleverde zaken bestanddeel worden van een andere zaak is opdrachtgever verplicht om na een daartoe strekkend verzoek van neacon Services BV die andere zaak aan haar te verpanden op straffe van het verbeuren van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% van de openstaande vordering van neacon Services BV op opdrachtgever met een minimum van Euro 750,00 per dag of gedeelte van de dag dat de wederpartij in gebreke is met de nakoming van deze verplichting, alsmede een bedrag van Euro 500,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.Artikel 7. Zekerheidsstelling7.1. neacon Services BV is te allen tijde gerechtigd om, alvorens tot levering over te gaan (of voort te gaan met een reeds begonnen levering), van opdrachtgever zekerheidsstelling te vorderen van de nakoming van de verplichtingen van opdrachtgever. 7.2. De zekerheidsstelling kan, uitsluitend ter bepaling van neacon Services BV, gevraagd worden in de vorm van een hypothecair zekerheidsrecht en/of een pandrecht en/of een bankgarantie. 7.3. Weigert opdrachtgever de gevraagde zekerheidsstelling te verschaffen, dan is neacon Services BV gerechtigd na schriftelijke ingebrekestelling de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder harerzijds tot enige schadevergoeding te zijn gehouden, onverminderd het recht van neacon Services BV om volledige vergoeding van de geleden schade te vorderen.Artikel 8. Samenwerking met opdrachtgever8.1. Vanwege de noodzaak dat opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst, zal opdrachtgever neacon Services BV steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen. 8.2. neacon Services BV zal opdrachtgever steeds tijdig in kennis stellen van de behoefte van alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen en van de specificaties van de apparatuur, materialen of gegevens op informatiedragers. 8.3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de door neacon Services BV te verlenen diensten alsmede voor toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens. 8.4. Indien is overeengekomen dat opdrachtgever apparatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan het voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties. 8.5. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van neacon Services BV staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft neacon Services BV het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft neacon Services BV het recht om de daarmee gepaard gaande extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van neacon Services BV in rekening te brengen.Artikel 9. Leveringstermijnen9.1 Alle door neacon Services BV genoemde (leverings-)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan neacon Services BV bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden. neacon Services BV is niet gebonden aan (leverings-)termijnen die vanwege omstandigheden, die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen neacon Services BV en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden. 9.2 Opdrachtgever heeft het recht om neacon Services BV na het verstrijken van de (leverings-)termijnen schriftelijk te sommeren binnen 30 dagen te leveren. Bij overschrijding van deze termijn heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren, waarbij neacon Services BV nimmer tot enige schadevergoeding gehouden kan zijn en overigens met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11.Artikel 10. Beëindiging10.1 De overeenkomst kan, tenzij partijen anders overeenkomen, uitsluitend worden beëindigd door ontbinding en zulks uitsluitend indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief aan de andere partij, rechterlijke tussenkomst is niet vereist. 10.2 Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte dat door neacon Services BV nog niet is uitgevoerd. Bedragen die neacon Services BV voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 10.3 In afwijking van het bepaalde in artikel 10.1. kan een partij de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. neacon Services BV zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.Artikel 11. Aansprakelijkheid11.1. Aansprakelijkheid is uitdrukkelijk beperkt tot de nakoming van de in deze Algemene Voorwaarden omschreven verplichtingen; elke vordering tot schadevergoeding, behoudens die ter zake van het niet nakomen van de genoemde verplichtingen, is uitgesloten. neacon Services BV is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en intrest, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

  • schending van octrooien, licenties of andere rechten als gevolg van gebruik door of vanwege wederpartij verstrekte gegevens;
  • daden en nalatigheden van neacon Services BV, ondergeschikten van neacon ServicesBV dan wel andere personen die door of vanwege neacon Services BV te werk zijn gesteld, behoudens opzet of grove schuld van de kring van werknemers, meer in het bijzonder de bedrijfsleiding, van opdrachtgever behorende personen;
  • beschadiging of verlies, door welke oorzaak dan ook, van de door opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, half fabricaten, modellen, gereedschappen en/of andere zaken.
11.2. Indien en voor zover er op neacon Services BV enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de prestatie die aanleiding tot de schade gaf, met dien verstande dat neacon Services BV nimmer voor een hoger bedrag aansprakelijk is dan het bedrag waarvoor zij maximaal verzekerd is. 11.3. Indien zich een gebeurtenis voordoet waaruit voor opdrachtgever schade voortvloeit of naar redelijke verwachting zal voortvloeien waarvoor neacon Services BV aansprakelijk is te houden, dient opdrachtgever met bekwame spoed, maar in ieder geval binnen vijf dagen na die gebeurtenis, neacon Services BV van die gebeurtenis schriftelijk in kennis te stellen. Laat opdrachtgever een tijdige schriftelijke kennisgeving na, dan vervalt zijn recht op schadevergoeding in verband met de betreffende gebeurtenis. Alle vorderingen tot vergoeding van schade van opdrachtgever vervallen negentig dagen na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt, behoudens voor zover het schade betreft die tijdig aan neacon Services BV zoals hiervoor is aangegeven, is medegedeeld.Oktober 2015 4 van 11 Versie 1.0 11.4. In alle gevallen waarin neacon Services BV een beroep op het in dit artikel bepaalde toekomt, kunnen eventuele aangesproken werknemer(s) eveneens een beroep daarop doen al was het in dit artikel bepaalde door de betrokken werknemer(s) bedongen. 11.5. Opdrachtgever is gehouden neacon Services BV te vrijwaren voor schade die neacon Services BV mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door neacon Services BV geleverde goederen of diensten. 11.6. Opdrachtgever is gehouden neacon Services BV te vrijwaren en schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade op enigerlei wijze verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst tussen neacon Services BV en opdrachtgever. 11.7. neacon Services BV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortkomingen die het gevolg zijn van omstandigheden die niet aan neacon Services BV toerekenbaar zijn.Artikel 12. Overmacht12.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. De volgende omstandigheden worden geacht niet voor rekening van neacon Services BV te komen: werkstakingen, verkeers-, transport- of bedrijfsstoringen, onlusten, oorlogstoestanden, in gebreke blijven van toeleveranciers van neacon Services BV.Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen13.1 De overeenkomsten tussen neacon Services BV en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht. 13.2 Alle geschillen, welke tussen neacon Services BV en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van de door neacon Services BV met opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement van de vestigingsplaats van neacon Services BV, tenzij neacon Services BV de voorkeur mocht geven aan de bevoegde rechter in het Arrondissement van de vestigingsplaats van opdrachtgever. In geval van absolute competentie (bevoegdheid) van de kantonrechter wordt de relatief competente (bevoegde) kantonrechter door de wet aangewezen.

Computerservice

De volgende bepalingen zijn mede van toepassing, indien neacon Services BV diensten op het gebied van computerservice (servicebureau) verleent, waaronder wordt verstaan het verwerken van gegevens met behulp van apparatuur van neacon Services BV.Artikel 14. Duur14.1 Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van computerservice wordt de overeenkomst aangegaan voor een periode van een jaar, tenzij een andere periode uitdrukkelijk is overeengekomen. 14.2 De duur wordt telkenmale stilzwijgend voor de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij opdrachtgever of neacon Services BV de overeenkomst schriftelijk beëindigd met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden voor het einde van de desbetreffende periode.Artikel 15. Uitvoering der werkzaamheden15.1 neacon Services BV zal de computerservice met zorg verrichten in overeenstemming met de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken. 15.2 Tenzij anders is overeen gekomen, zal opdrachtgever de te verwerken gegevens brengen naar en de resultaten van de verwerking ophalen van de plaats waar neacon Services BV de computerservice uitvoert. Verzending en vervoer geschieden voor rekening en risico van opdrachtgever ook indien deze door neacon Services BV worden uitgevoerd of verzorgd. 15.3 Alle door neacon Services BV bij de computerservice te gebruiken apparatuur, programmatuur en andere materialen blijven het eigendom van neacon Services BV, ook indien opdrachtgever een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen of aanschaffen ervan door neacon Services BV. neacon Services BV kan de van opdrachtgever ontvangen zaken en gegevens en de resultaten van de verwerking onder zich houden totdat opdrachtgever alle verschuldigde bedragen betaald heeft. 15.4 neacon Services BV kan wijzigingen aanbrengen in de omvang of inhoud van de te verrichten computerservice. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij opdrachtgever geldende procedures tot gevolg hebben, zal neacon Services BV opdrachtgever hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van verandering voor rekening van opdrachtgever. In zodanig geval kan opdrachtgever de overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan neacon Services BV beëindigen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt.Artikel 16. Telecommunicatie16.1 Indien bij computerservice gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, is opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige beschikbaarheid ervan. neacon Services BV is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens of verwerkingsresultaten gedurende de verzending van gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten. 16.2 Bij verwerking van gegevens met gebruik van telecommunicatiefaciliteiten zal neacon Services BV opdrachtgever toegangscodes toewijzen. neacon Services BV zal deze codes met zorg behandelen, maar zij is niet aansprakelijk voor misbruik ervan.Artikel 17. GarantieOpdrachtgever zal de resultaten van computerservice na ontvangst controleren teneinde bij eventuele gebreken de gevolgen daarvan te beperken. Indien bij computerservice sprake is van gebreken in de resultaten van de verwerking, zal neacon Services BV de computerservice herhalen teneinde naar beste vermogen de gebreken te herstellen, mits zodanige gebreken neacon Services BV zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een week na ontvangst van de resultaten schriftelijk zijn meegedeeld. De herhaling zal gratis worden uitgevoerd, tenzij de gebreken het gevolg zijn van fouten van opdrachtgever, zoals het aanleveren van onjuiste of onvolledige gegevens in welk geval neacon Services BV de extra kosten in rekening kan brengen. Eventuele reiskosten kunnen aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.DienstverleningDe volgende bepalingen zijn mede van toepassing indien neacon Services BV diensten verleent, zoals organisatie- en automatiseringsadviezen, toepasbaarheidsonderzoek, consultancy, apparatuurselectie, systeemanalyse, informatie- en automatiseringsplanning, systeembeheer, facilities management en interim management, assistentie bij ontwikkeling van programmatuur en opleidingen.Artikel  18. Uitvoering18.1 neacon Services BV zal de dienstverlening met zorg uitvoeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. 18.2 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, kan neacon Services BV de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 18.3 Indien neacon Services BV in het kader van de dienstverlening derden inschakelt, zoals bijvoorbeeld leveranciers van hardware, zal neacon Services BV nimmer aansprakelijk kunnen worden gehouden voor eventuele schade voortvloeiende uit de onjuistheid en/of onvolledigheid van door deze derden verstrekte adviezen. Een en ander geldt uitsluitend voor zover neacon Services BV in haar adviezen heeft aangegeven dat en ter zake van welke onderwerpen bij derden advies is ingewonnen.Artikel 19. Wijziging en meerwerk19.1 Opdrachtgever aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de te leveren diensten worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de dienstverlening daardoor kan worden beïnvloed. neacon Services BV zal opdrachtgever daaromtrent zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. 19.2. Indien voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal neacon Services BV opdrachtgever van te voren inlichten, indien een uitbreiding of wijziging als hiervoor bedoeld tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs wordt beïnvloed.

Verkoop van apparatuur

De volgende bepalingen zijn mede van toepassing indien neacon Services BV apparatuur aan opdrachtgever verkoopt.Artikel 20. Aflevering en risico20.1 Indien dit schriftelijk is overeengekomen zal neacon Services BV de aan opdrachtgever verkochte apparatuur afleveren op een door opdrachtgever aan te wijzen plaats in Nederland. 20.2 In alle gevallen draagt opdrachtgever, na aflevering door of namens neacon Services BV bij de ingang van het adres van installatie, alle risico’s van verlies, vergaan of beschadiging, ongeacht de oorzaak daarvan. 20.3 neacon Services BV is niet aansprakelijk indien de aflevering niet kan plaatsvinden door onvoorziene omstandigheden, waaronder tevens begrepen zijn vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers.Artikel 21. Installatie21.1 Indien dit schriftelijk is overeengekomen zal neacon Services BV de apparatuur installeren of laten installeren. 21.2 In alle gevallen zal opdrachtgever, voor aflevering van de apparatuur een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking stellen. 21.3 De apparatuur wordt geacht door opdrachtgever te zijn aanvaard op de datum van installatie of op de eerste dag volgend op de afleveringsdatum, indien opdrachtgever de apparatuur zelf zal opstellen, of nalatig is met het voldoen aan de hiervoor vermelde verplichtingen.Artikel 22. Garantie22.1 De apparatuur wordt gedurende een periode van drie maanden na aanvaarding gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt uitsluitend in dat neacon Services BV voor haar rekening naar beste vermogen de fouten zal herstellen. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van neacon Services BV. De garantie is niet van toepassing indien de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de apparatuur door anderen dan neacon Services BV is gewijzigd of wordt onderhouden. Eventuele reiskosten kunnen aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. 22.2 Herstel buiten het kader van deze garantie zal door neacon Services BV in rekening worden gebracht. 22.3 Indien de apparatuur door neacon Services BV van een toeleverancier is betrokken zijn uitsluitend de garantiebepalingen van de toeleverancier van toepassing die uitsluitend jegens de betreffende toeleverancier geldend gemaakt kunnen worden. neacon Services BV zal opdrachtgever op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.

Ontwikkeling van programmatuur

  De volgende bepalingen zijn mede van toepassing indien neacon Services BV in opdracht van opdrachtgever programmatuur ontwikkelt. Onder de term programmatuur wordt verstaan de computerprogramma’s vastgelegd op voor de computer leesbaar materiaal en de daarbij behorende documentatie.Artikel 23. Ontwikkeling van programmatuurDe volgende bepalingen zijn mede van toepassing indien neacon Services BV in opdracht van opdrachtgever programmatuur ontwikkelt. Onder de term programmatuur wordt verstaan de computerprogramma’s vastgelegd op voor de computer leesbaar materiaal en de daarbij behorende documentatie. 23.1 Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. neacon Services BV zal de programmatuurontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van door opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid en volledigheid waarvan opdrachtgever instaat. 23.2 Indien is overeengekomen dat de programmatuurontwikkeling in fasen zal plaatsvinden, kan neacon Services BV de aanvang van de werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uitstellen, totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 23.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 7.1. verkrijgt de opdrachtgever, met betrekking tot geheel in zijn opdracht en te zijnen behoeve ontwikkelde programmatuur, het niet- exclusieve recht tot onbeperkt gebruik van de programmatuur in zijn eigen bedrijf. Partijen kunnen schriftelijk anders overeenkomen. Slechts indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, wordt de broncode van deze programmatuur aan opdrachtgever ter beschikking gesteld en is opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.Artikel 24. Wijzigingen en meerwerk24.1 Opdrachtgever aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de te leveren werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden daardoor kan worden beïnvloed. neacon Services BV zal opdrachtgever daaromtrent zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. 24.2 Indien voor de werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, zal neacon Services BV opdrachtgever van tevoren inlichten, indien een uitbreiding of wijziging als hiervoor bedoeld tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs wordt beïnvloed.Artikel 25. Oplevering en acceptatie25.1 neacon Services BV zal de te ontwikkelen programmatuur aan opdrachtgever conform de schriftelijk vastgelegde specificaties opleveren. De oplevering is voltooid nadat de programmatuur ter beschikking van opdrachtgever is gesteld of, indien zulks is vereengekomen, na installatie van de programmatuur bij opdrachtgever. 25.2 De programmatuur wordt geacht te zijn aanvaard na oplevering. Indien een acceptatietest schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, wordt de programmatuur geacht te zijn aanvaard na acceptatie door opdrachtgever, of 14 (veertien) dagen na oplevering, indien opdrachtgever neacon Services BV niet schriftelijk over de gebreken heeft geïnformeerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 24.5, of na het herstel van de gemelde gebreken. 25.3 Indien een schriftelijke overeenkomst tussen partijen voorziet in acceptatie van de programmatuur door opdrachtgever, heeft opdrachtgever het recht de programmatuur gedurende 14 (veertien) dagen na oplevering te testen, tenzij in die overeenkomst een andere termijn wordt genoemd. 25.4 Indien bij het uitvoeren van de acceptatie test blijkt dat in de programmatuur voorkomende gebreken de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal opdrachtgever neacon Services BV hierover schriftelijk en gedetailleerd informeren in welk geval de testperiode van 14 (veertien) dagen onderbroken wordt totdat de programmatuur in essentie conform de schriftelijk vast gelegde specificatie s functioneert. 25.5 Indien bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt dat de programmatuur gebreken vertoont waardoor deze niet aan de schriftelijk vastgelegde specificaties voldoet, zal opdrachtgever neacon Services BV onmiddellijk na af loop van de testperiode in een schriftelijk en gedetailleerd acceptatie verslag over de gebreken informeren en in de gelegenheid stellen om deze binnen een redelijke termijn te herstellen. Het herstel geschiedt gratis indien de programmatuur voor een vaste prijs is ontwikkeld. De programmatuur wordt door opdrachtgever geacht te zijn geaccepteerd, indien deze in essentie conform de schriftelijk vast gelegde specificatie s functioneert.Artikel 26. Garantie26.1 Gedurende een periode van drie maanden na aanvaarding zal neacon Services BV naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen indien de programmatuur niet aan de schriftelijk vastgelegde specificaties voldoet. neacon Services BV garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of gebreken zal werken of dat alle gebreken zullen worden verbeterd. Dergelijk herstel zal gratis worden uitgevoerd, tenzij er sprake is van gebruiksfouten van opdrachtgever of van andere niet aan neacon Services BV toe te rekenen oorzaken of indien de gebreken bij het uitvoeren van de acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. Eventuele reiskosten kunnen aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. De garantie is niet van toepassing indien de programmatuur door anderen dan neacon Services BV is gewijzigd.Gebruiksrechten van programmatuurDe volgende bepalingen zijn tenzij anders schriftelijk vastgelegd, mede van toepassing op alle door neacon Services BV aan opdrachtgever geleverde programmatuur. Onder de term programmatuur wordt verstaan de computerprogramma’s vastgelegd op voor de computer leesbaar materiaal en de daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel te verstrekken nieuwe versies.Artikel 27. Gebruiksrecht27.1 neacon Services BV verleent opdrachtgever slechts het niet exclusieve recht tot het gebruik van programmatuur. 27.2 De programmatuur mag door opdrachtgever uitsluitend in zijn eigen bedrijf worden gebruikt op die verwerkingseenheid waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij gebreke van een overeenkomst daaromtrent geldt de verwerkingseenheid van opdrachtgever, waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt als verwerkingseenheid waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storing kan de programmatuur tijdelijk op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. 27.3 Tenzij neacon Services BV afwijkende bepalingen stelt, is het opdrachtgever voor beveiligingsdoeleinden toegestaan maximaal twee kopieën te maken van de programmatuur. De kopieën zullen door opdrachtgever niet worden gebruikt, maar alleen worden aangewend ter vervanging van het onbruikbaar geworden originele materiaal en dienen steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke materiaal. 27.4 Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van neacon Services BV niet aan derden overdraagbaar. Het is opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur te verkopen, verhuren, vervreemden of in zekerheid over te dragen, of op welke wijze dan ook ter beschikking van enige derde te stellen. Opdrachtgever zal de programmatuur niet wijzigen, aan derden in gebruik afstaan of ten behoeve van derden gebruiken. De broncode van de programmatuur wordt aan opdracht gever niet ter beschikking gesteld. 27.5 Het gebruiksrecht van de programmatuur eindigt in de volgende gevallen:
  • a. Onmiddellijk zonder nadere aanzegging indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard dan wel surseance van betaling aanvraagt;
  • b. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen jegens neacon Services BV ondanks schriftelijke sommatie door neacon Services BV op een termijn van 30 dagen.
  • c. Indien opdrachtgever geen gebruik meer maakt van de programmatuur. Hiervan zal geacht worden sprake te zijn indien opdrachtgever, op verzoek van neacon Services BV niet kan aantonen het programma te gebruiken in haar onderneming voor het doel waarvoor het gebruiksrecht ter beschikking is gesteld.
  27.6 In geval van beëindiging van het gebruiksrecht is opdrachtgever gehouden de programmatuur inclusief documentatie en eventuele kopieën daarvan binnen dertig dagen na beëindiging aan neacon Services BV ter beschikking te stellen, een en ander op straffe van een eenmalige dwangsom ad. € 22.500 (tweeëntwintigduizend en vijfhonderd Euro), alsmede een dwangsom ad. € 1.000 (duizend Euro) voor iedere dag dat opdrachtgever in gebreke blijft.Artikel 28. Onderhoud28.1 Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten zal het navolgende gelden. 28.2 De onderhoudsovereenkomst zal ingaan op de in de overeenkomst aangegeven datum en van kracht blijven tot het einde van het dan lopende kalenderjaar en vervolgens van jaar tot jaar worden verlengd met perioden van twaalf maanden, behoudens schriftelijke opzegging door één van beide partijen tegen het einde van enig kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Onder de onderhoudsovereenkomst zal neacon Services BV op verzoek van opdrachtgever, door middel van onderhoud de programmatuur in goed werkende staat houden. neacon Services BV garandeert dat gedurende een periode van tenminste drie jaar volgend op de datum van beschikbaarstelling van de programmatuur onderhoud beschikbaar zal zijn op de alsdan geldende releases en/of versies van de programmatuur. Deze onderhoudsgarantie vervalt indien geen onderhoudsovereenkomst wordt gesloten, dan wel indien deze door de opdrachtgever wordt beëindigd. 28.3 Het onderhoud vindt plaats tegen een overeen te komen vast tarief per jaar, welk bedrag telkens bij vooruitbetaling moet worden voldaan. Het onderhoudstarief kan worden aangepast. 28.4 Onder onderhoud wordt verstaan: a. het corrigeren van door opdrachtgever of neacon Services BV in de programmatuur geconstateerde gebreken, dat wil zeggen afwijkingen van de specificaties van de programmatuur, zoals opgenomen in de documentatie. b. het aanpassen van de programmatuur indien dat noodzakelijk is als gevolg van wijzigingen in de apparatuur en de besturingsprogrammatuur, in het kader van normale versies en releases van computer programma’s van toeleveranciers van de betreffende apparatuur en besturingsprogrammatuur. c. het aanpassen van programmatuur indien dit als gevolg van wetswijzigingen noodzakelijk wordt. d. het installeren van nieuwe versies en/of releases van de programmatuur, echter voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan neacon Services BV een vergoeding vragen. e. het tijdens kantooruren verlenen van ondersteuning bij het gebruik van de programmatuur door middel van een telefonische helpdesk. 28.5 Voorafgaand aan installatie van eventuele nieuwe releases/versies zal neacon Services BV opdrachtgever informeren over de eventuele wijzigingen daarin ten opzichte van de voorgaande releases/versie. 28.6 Opdrachtgever is niet verplicht om door hem niet gewenste nieuwe versies of releases te accepteren, echter 6 maanden nadat een nieuwe versie of release is uitgekomen zal neacon Services BV geen onderhoud op de oude release of versie meer verrichten. 28.7 Opdrachtgever zal overeenkomstig de gebruikelijke procedures van neacon Services BV in de programmatuur geconstateerde gebreken aan neacon Services BV melden. Na ontvangst van de melding zal neacon Services BV naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen indien de programmatuur niet aan de schriftelijke specificaties, zoals opgenomen in de documentatie voldoet. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de bij neacon Services BV gebruikelijke wijze ter beschikking worden gesteld. neacon Services BV garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of gebreken zal werken of dat alle gebreken verbeterd zullen worden. 28.8 neacon Services BV kan de kosten van herstel in rekening brengen in geval van gebruiksfouten van opdrachtgever of van andere niet aan neacon Services BV toe te rekenen oorzaken, zoals bijvoorbeeld gebreken als gevolg van capaciteit en functionaliteit van de apparatuur of indien de programmatuur door anderen dan neacon Services BV is gewijzigd of wordt onderhouden. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt niet onder het onderhoud. 28.9 Indien handelingen niet onder het onderhoud vallen zal neacon Services BV dat vooraf aan opdrachtgever melden en aangeven welke tarieven voor de werkzaamheden zullen gelden. 28.10 Ter zake door of in opdrachten van neacon Services BV ontwikkelde programmatuur geldt dat opdrachtgever verplicht is een onderhoudsovereenkomst te sluiten met neacon Services BV, welke overeenkomst eerst mag worden beëindigd door opdrachtgever met inachtneming van de opzeggingsbepalingen onder voorwaarde dat opdrachtgever het gebruik van de programmatuur bij afloop van het onderhoudscontract beëindigt. 27.11 neacon Services BV zal nimmer verplicht kunnen worden door opdrachtgever om onderhoud te verrichten indien geen onderhoudscontract van kracht is.Artikel 29. Programmatuur van derden29.1 Indien een toeleverancier van neacon Services BV het recht tot het gebruik van programmatuur slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van zijn gebruiksrecht- of licentieovereenkomst, of indien het onderhoud wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de onderhoudsovereenkomst van de toeleverancier van neacon Services BV zijn de bepalingen van die overeenkomsten van toepassing met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 25 tot en met 27 van deze Algemene Voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de genoemde bepalingen in de overeenkomsten van de toeleveranciers van neacon Services BV. neacon Services BV zal opdrachtgever op diens verzoek informeren over de inhoud daarvan.